Wyjaśnienia 30 gramów – Belmondawg feat. StelYo

Od wielu lat otrzymuję zapytania o treść modelowych wyjaśnień w związku z zatrzymaniem za posiadanie konsumenckich ilości marihuany. Czym jest ilość nieznaczna w rozumieniu organów wymiaru sprawiedliwości pisałem już tutaj i sytuacja nie zmieniła się istotnie od tego czasu. Aktualizując treść z 2019 roku dodałbym, że umorzenia do 5-6 gramów zdarzają się nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych jednostkach sądów czy prokuratur oraz, że niekiedy prokurator umorzy ilość, która w innym sądzie nie zostałaby uznana za nieznaczną.

Kolejną przesłanką umożliwiającą zastosowanie art. 62a u.p.n. jest przeznaczenie suszu na własny użytek sprawcy. W praktyce oznacza to, że warto w wyjaśnieniach wskazać, że susz był przeznaczony na własny użytek zatrzymanego. W przypadku zatrzymania dwóch osób z suszem, należy wykluczyć podejrzenie, że zażywali marihuanę poprzez dzielenie się jednym skrętem. W takim przypadku najrozsądniej jest wyjaśnić, że każdy posiada na swój własny użytek i zażywa wyłącznie swój susz. W przypadku udzielenia przez zatrzymanego kodów dostępu do telefonu (nie jest to obowiązkiem zatrzymanego), może dojść do oględzin telefonu komórkowego, w szczególności w celu ustalenia “treści mogących mieć związek ze sprawą”. Oznacza to, że jest przeglądana treść wiadomości sms i wszelkich komunikatorów pod kątem ujawnienia np. dostawcy suszu. Jeżeli w toku oględzin zostaną ujawnione np. liczne zdjęcia suszu z dopiskiem “zapraszam” w wysłanych treściach, taka okoliczność może wykluczyć użytek własny i utrudnić lub uniemożliwić zastosowanie omawianego przepisu. Z tych powodów, po przyznaniu się do posiadania, warto dodać “odmawiam odpowiedzi na pytania“.

W zakresie użytku własnego znaczenie ma także miejsce zatrzymania i sposób przechowywania suszu. Inaczej jest traktowane ujawnienie 5 gramów w jednym opakowaniu w miejscu zamieszkania, a inaczej taka sama ilość podzielona w pięciu woreczkach na festiwalu muzycznym.

Jeżeli mamy do czynienia z używaniem niemedycznym, wskazanie że jest się osobą uzależnioną, nadużywającą suszu, może prowadzić do zlecenia opinii psychiatrycznej w celu ustalenia poczytalności zatrzymanego (czy rozumiał co robi w chwili zatrzymania) oraz zebraniu informacji o używaniu substancji przez terapeutę uzależnień. W razie ustalenia, że zatrzymany jest osobą uzależniona, prokurator lub sąd mogą rozważyć zobowiązanie sprawcy do podjęcia terapii uzależnień, co utrudnia zastosowanie art. 62a, gdyż występuje szkodliwość w postaci uszczerbku na zdrowiu indywidualnym zatrzymanego. W takiej konfiguracji zatrzymany będzie mógł dążyć do złagodzenia odpowiedzialności karnej poprzez “dobrowolne” podjęcie terapii uzależnień (np. program Candis) lub dokonywanie wpłat na rzecz zapobiegania i zwalczania narkomanii (jest wiele ośrodków, jako Wolne Konopie polecamy ośrodek pana Zbigniewa Olchawy Pomocna Dłoń). Dodatkowo, zdarzały się w przeszłości sytuacje, w których po zakończeniu postępowania karnego, w związku z ustaleniem, że zatrzymany ma być uzależniony do marihuany, prokurator kierował do właściwego wydziału ruchu drogowego pismo, w którym zwracał się o weryfikację, czy zatrzymany winien posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdu, wszczynając postępowanie administracyjne w tym zakresie. Z tych też powodów, o ile zatrzymany nie jest wewnętrznie przekonany o szkodliwym używaniu marihuany i gotowy na podjęcie terapii, nie warto udawać taką osobę, w celu złagodzenia odpowiedzialności karnej. Warto dodać, że 95% opinii terapeutów uzależnień wskazuje albo na używanie szkodliwe albo na uzależnienie, niezależnie od tego co wskaże i opowie zatrzymany.

Jeżeli zatrzymany w swoim wewnętrznym przekonaniu, w wyniku obserwacji i analizy swojego używania dojdzie do wniosku, że z przyjmowanie kannabinoidów powoduje korzyści dla jego codziennego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych, warto rozważyć zalegalizowanie swojego leczenia poprzez udanie się do jednej z tzw. klinik konopnych, zrzeszających lekarzy specjalizujących się w leczeniu marihuaną. Zazwyczaj taka sytuacja wiąże się to z używaniem w godzinach wieczornych, w celu redukcji stresu, napięcia wynikającego z wykonywanej pracy, zastąpienia używania alkoholu, ułatwienia czy wręcz umożliwienia zasypiania, ustąpienia gonitwy myśli itd. Uzewnętrznienie tych informacji w protokole wyjaśnień umożliwi dokonanie ustaleń, że nie mamy do czynienia z osobą uzależnioną, lecz przyjmującą marihuanę w sposób świadomy i celowy. Nie sposób jest bowiem mówić o narkomanii, czyli używaniem wywołującym szkodliwość na zdrowiu, które ma zwalczać ta ustawa, skoro zażywanie marihuany w tym przypadku generuje korzyści dla zdrowia indywidualnego zatrzymanego.

Konkluzją powyższych informacji może być wniosek zatrzymanego o umorzenie postępowania, który można złożyć ustnie, podczas dyktowania protokołu, poprzez użycie formuły “wnoszę o umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii“.

Zamieszczam kilka postanowień o umorzeniu, na które można powołać się przy pisemnym wniosku o umorzenie, lub przesłać ich wydruki do własnej sprawy, jako przykłady prawidłowego zastosowania art. 62a:

  1. SR w Białymstoku 5,9 grama brutto
  2. PR Warszawa Ursynów 4,85 grama netto
  3. SR dla Warszawy Woli 4,84 grama netto
  4. SR dla Warszawy Śródmieścia 4,58 grama marihuany i 0,31 grama amfetaminy, pomimo uprzedniej karalności
  5. PR w Pucku 4,14 grama netto
  6. SO w Poznaniu 3,75 grama netto
  7. PR Warszawa Żoliborz 3,5 grama netto
  8. PR W Grodzisku Mazowieckim 3,5 grama netto
  9. SO w Zamościu 2,71 grama netto

W celu ułatwienia zapamiętania niezbędnej treści wyjaśnień, zwróciłem się do Belmondawg o ich przefiltrowanie przez swój mózg i stworzenie utworu, oto wynik naszej pracy:

Sąd umorzył pacjentowi uprawę 26 roślin i posiadanie półtora kilograma

Postanowieniem z dnia 14 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, w Wydziale II Karnym, w składzie SSR Marcin Gałka, umorzył postępowanie wobec pana Amadeusza oskarżonego o:

(i) uprawę konopi innych niż włókniste (nie mniej niż 26 roślin), z których uzyskano 975,87 grama netto suszu, w tym 298,83 gramów łodyg oraz 677,04 grama ziela, tj. czyn z art. 63 ust. 3 u.p.n.,

(ii) posiadania w mieszkaniu znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste o wadze 432,12 grama, tj. o czyn z art. 62 ust. 2 u.p.n.,

(iii) posiadania przy sobie znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste o wadze 177,81 grama netto, tj. czyn z art. 62 ust. 2 u.p.n.,

a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Postanowienie jest nieprawomocne, zostało zaskarżone przez Prokuraturę Rejonową w Tarnowskich Górach, sprawa będzie rozstrzygana przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, w VI Wydziale Karnym Odwoławczym.

Read More »

Historyczne umorzenie uprawy 5 roślin konopi przez pacjenta medycznej marihuany

Postanowieniem z dnia 16 grudnia 2020 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słupsku umorzył dochodzenie w sprawie uprawy 5 krzewów konopi innych niż włókniste, uprawianych w celach medycznych. Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 17 § 1 pkt. 3 k.p.k. w zw. art. 1 § 2 k.k., czyli w oparciu o jedną z naczelnych zasad prawa karnego, zgodnie z którą nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. 

Read More »

FINOLA – urzędnicze błędy w liczeniu i stosowaniu procedur

W dniu 12 marca 2021 roku na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej „MRiRW”) pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wazna-informacja-dotyczaca-konopi-odmiany-finola zamieszczono komunikat, iż na podstawie art. 9 ust. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (dalej „rozporządzenie 639/2014”) dnia 13 stycznia 2021 r. MRiRW wysłało powiadomienie do Komisji Europejskiej o wniosku w sprawie upoważnienia do ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu FINOLI zgodnie z art. 18 dyrektywy 2002/53/WE. Jak wynika z komunikatu MRiRW, powiadomienie takie zostało wysłane w związku z kontrolami upraw konopi przeprowadzonymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2019 i 2020, które to wykazały, iż średnia wyników dla wszystkich prób FINOLI przekroczyła zawartość THC określoną w art. 32 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (dalej „rozporządzenie 1307/2013”) tj. 0,2%. 

Read More »

Badania mają znaczenie

Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany zaproponował wprowadzenie limitów stężeń THC we krwi kierowców pozwalających na ustalenie wykroczenia prowadzenia w stanie po użyciu (2 ng/ml) i przestępstwa prowadzenia pod wpływem (5 ng/ml).

Powyższy postulat opiera się na błędnym założeniu, że THC we krwi kierowcy może służyć ustaleniu stopnia upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów. Jak wynika z literatury naukowej (pisałem o tym na blogu rok temu tutajstężanie THC we krwi kierowcy nie jest jednoznacznie związane z poziomem zaburzeń, nie więc właściwą miarą stopnia upośledzenia zdolności prowadzenia. Innymi słowy, może okazać się, że osoba mająca we krwi 2 ng/ml ma zaburzone zdolności prowadzenia, podczas gdy inna osoba przy stężeniu np. 12 ng/ml  takich zaburzeń nie ma – jest to kwesta bardzo indywidualna, zależna od okoliczności dotyczących kierowcy, jak np. częstotliwość zażywania konopi, szybkość metabolizmu THC przez organizm, naturalnych zdolności prowadzenia itd. Dla przykładu, dwa zanonimizowane wyroki sądów, gdzie przy stężeniach 11,7 ng/ml i 6,2 ng/ml sądy uznawały, że mamy do czynienia z wykroczeniem, pomimo wyższego niż proponowany przez zespół stężenia. 

Read More »

4 krzaki i 200 gramów w miejscu zamieszkania

Stanowisko Wolnych Konopi w sprawie “Projektu założeń dot. posiadania i uprawy niewielkich ilości marihuany na własny użytek dla osób dorosłych

Dnia 18 stycznia 2021 roku Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany przedstawił swoje założenia dotyczące zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, które przewidują:

„(…) dekryminalizację posiadania przez osoby dorosłe na własny użytek niewielkich ilości marihuany i haszyszu – 5 gramów łącznie oraz uprawiania 4 krzaków marihuany w miejscu zamieszkania”.

Pomimo pewnych zastrzeżeń i uwag, Wolne Konopie odbierają pozytywnie dyskusje na temat zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.), jak i projekt założeń przedstawiony przez Parlamentarny Zespół ds. Legalizacji Marihuany.

Read More »

Doktryna Wolnych Konopi

Po latach wykrzykiwania na Marszach Wyzwolenia Konopi, że pacjent medycznej marihuany nie jest przestępcą, na portalu academia.edu pojawiła się przełomowa publikacja dra Dominika Zająca (1), pt. “Narkotyki z nielegalnego źródła jako przedmiot czynności podjętej w celu leczniczym. Analiza prawnokarna” (2). Autor analizuje bezprawność niektórych czynów objętych regulacją u.p.n. po kątem (braku) ataku na dobro chronione prawem, jakim jest zdrowie publiczne. Należy bowiem pamiętać, że celem tej ustawy jest zwalczanie narkomanii, czyli negatywnego zjawiska społecznego, na które może mieć wpływ dostępność substancji psychoaktywnych przez osoby nieposiadające wskazania leczniczego, w szczególności młode. Niewątpliwie odbieranie przez Policję pacjentom MM ich lekarstwa, pod pretekstem zwalczania narkomanii, mija się całkowicie z deklarowanym celem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Read More »

Wszyscy jesteśmy pacjentami – Hot16challenge2

Dziękuję Mestosław za nominację!

W imieniu stowarzyszenia na rzecz racjonalnej i efektywnej polityki narkotykowej Wolne Konopie, zwracam się do kandydatów na Prezydenta RP o złożenie deklaracji o ułaskawieniu pacjentów medycznej marihuany.

Moje nominacje:

1. Arkadiusz Marchewka

2. Beata Maciejewska – przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany

3. Dominik Zając – autor bloga prawonarkotykowe.pl

4. Zarząd Wolnych Konopi – Andrzej Dołecki, Jakub Gajewski, Maciej Kowalski

5. Smarki Smark

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

 

Nie stężenie ma znaczenie – przegląd dorobku naukowego toksykologów i orzecznictwa

Publikuję niniejszy wpis, obejmujący autorski warsztat pracy z ostatnich lat, w tym w szczególności autorskie tłumaczenie zagranicznych badań toksykologicznych, gdyż może okazać się inspiracją dla dziennikarzy, polityków, prawników, organów ścigania, pacjentów medycznej marihuany do działania na rzecz wspólnej nam wszystkim sprawy, jaką jest dobro polskiego wymiaru sprawiedliwości, rozumiane przede wszystkim przez pryzmat zaufania obywateli do sądów. Obywatele winni ufać, że w razie ich weryfikacji pod kątem prowadzenia pod wpływem THC, ich sprawa zostania przeanalizowana z odpowiednim poziomem wnikliwości, nie pomijając ogólnodostępnej wiedzy toksykologicznej.

Read More »

Sprawy Karola i Filipa, pacjentów medycznej marihuany

W ubiegły czwartek zostałem poproszony o udzielenie wypowiedzi w sprawie zatrzymania FIlipa J., pacjenta medycznej marihuany. Informacja o tym zatrzymaniu obiegła wszystkie media w kraju, nietrudno jest się domyślić dlaczego.

W ubiegły czwartek odbyła się również rozprawa apelacyjna w sprawie pana Karola, pacjenta medycznej marihuany skazanego przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim na 2 i pół roku pozbawienia wolności za posiadanie ok. 600 gramów swojego lekarstwa. Wolne Konopie utworzyły wydarzenie, zawiadomiły mailowo media lokalne i ogólnokrajowe, na sali rozpraw w charakterze publiczności nie pojawił się nikt.

Read More »