FINOLA – urzędnicze błędy w liczeniu i stosowaniu procedur

W dniu 12 marca 2021 roku na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dalej „MRiRW”) pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wazna-informacja-dotyczaca-konopi-odmiany-finola zamieszczono komunikat, iż na podstawie art. 9 ust. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (dalej „rozporządzenie 639/2014”) dnia 13 stycznia 2021 r. MRiRW wysłało powiadomienie do Komisji Europejskiej o wniosku w sprawie upoważnienia do ustanowienia zakazu wprowadzania do obrotu FINOLI zgodnie z art. 18 dyrektywy 2002/53/WE. Jak wynika z komunikatu MRiRW, powiadomienie takie zostało wysłane w związku z kontrolami upraw konopi przeprowadzonymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w latach 2019 i 2020, które to wykazały, iż średnia wyników dla wszystkich prób FINOLI przekroczyła zawartość THC określoną w art. 32 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (dalej „rozporządzenie 1307/2013”) tj. 0,2%. 

Read More »